Update mẫu bảng kí tự đặc biệt rules mới nhất của năm

68

Game Rules Of Survival là loại game sinh tồn đang có số lượng người chơi đứng thứ 2 thế giới chỉ sau game PUBG Mobile, nó có một sức cuốn hút độc đáo đối với các game thủ, và chính vì số lượng người chơi của nó rất đông do đó những tên nhân vật bị trùng lặp là hết sức bình thường. Làm thế nào để các game thủ có thể tự tạo cho mình một cái tên nhân vật ấn tượng mà lại không đụng hàng, các game thủ hãy cùng tudiencuocsong.com Update mẫu bảng kí tự đặc biệt rules mới nhất của năm qua bài viết dưới đây ngay nhé!

Chơi game thôi thì chưa đủ, phải thật ngầu để các sever đều biết đến bạn mới được, hãy sáng tạo ra những cái tên hay tung nóc nhà bằng bảng kí tự đặc biệt dưới đây nào.

ki tu dac biet rules (1)

Bảng kí tự đặc biệt với phím ALT

Mã số Hiển thị Mã số Hiển thị Mã số Hiển thị
Alt + 15 ¤ Alt + 153 Ö Alt + 0163 £
Alt + 21 § Alt + 154 Ü Alt + 0164 ¤
Alt + 35 # Alt + 155 ¢ Alt + 0165 ¥
Alt + 36 $ Alt + 156 £ Alt + 0166 ¦
Alt + 64 @ Alt + 157 ¥ Alt + 0167 §
Alt + 128 Ç Alt + 160 trên Alt + 0168 ¨
Alt + 129 ü Alt + 161 trong Alt + 0169 ©
Alt + 130 Alt + 162 Alt + 0174 ®
Alt + 131 â Alt + 163 O Alt + 0175 ¯
Alt + 132 ä Alt + 164 ñ Alt + 0179 ³
Alt + 133 đến Alt + 165 Ñ Alt + 0182
Alt + 134 đến Alt + 166 ª Alt + 0185 ¹
Alt + 135 ç Alt + 167 º Alt + 0190 ¾
Alt + 136 sẽ là Alt + 168 ¿ Alt + 0200 bạn
Alt + 137 h Alt + 170 ¬ Alt + 0202 Ê
Alt + 138 nó là Alt + 171 ½ Alt + 0203 Ë
Alt + 139 tôi Alt + 172 ¼ Alt + 0205 các
Alt + 140 tôi Alt + 173 ¡ Alt + 0206 TÔI
Alt + 142 Ä Alt + 174 « Alt + 0207 TÔI
Alt + 143 đến Alt + 175 » Alt + 0208 Ð
Alt + 144 Nó là Alt + 225 ß Alt + 0211 Oh
Alt + 145 æ Alt + 230 m Alt + 0212 Ô
Alt + 146 Æ Alt + 241 ± Alt + 0215 ×
Alt + 147 ô Alt + 246 ÷ Alt + 0216 Ø
Alt + 148 ö Alt + 248 ° Alt + 0217 Ù
Alt + 150 Alt + 250 · Alt + 0218 O
Alt + 151 Ù Alt + 253 ² Alt + 0219 U
Alt + 152 · Alt + 0162 ¢ Alt + 0248 ø

 

Kí tự chữ cái đặc biệt

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Á À Ă Ắ Ằ Ẵ Ẳ Â Ấ Ầ Ẫ Ẩ Ǎ Å Ǻ Ä Ǟ Ã Ȧ Ǡ Ą Ā Ả Ȁ Ȃ Ạ Ặ Ậ Ḁ Ǽ Ǣ Ḃ Ḅ Ḇ Ć Ĉ Č Ċ Ç Ḉ Ď Ḋ Ḑ Ḍ Ḓ Ḏ É È Ĕ Ê Ế Ề Ễ Ể Ě Ë Ẽ Ė Ȩ Ḝ Ę Ē Ḗ Ḕ Ẻ Ȅ Ȇ Ẹ Ệ Ḙ Ḛ Ḟ Ǵ Ğ Ĝ Ǧ Ġ Ģ Ḡ Ĥ Ȟ Ḧ Ḣ Ḩ Ḥ Ḫ Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ḯ Ĩ İ Į Ī Ỉ Ȉ Ȋ Ị Ḭ Ĵ Ḱ Ǩ Ķ Ḳ Ḵ Ĺ Ľ Ļ Ḷ Ḹ Ḽ Ḻ Ḿ Ṁ Ṃ Ń Ǹ Ň Ñ Ṅ Ņ Ṇ Ṋ Ṉ Ó Ò Ŏ Ô Ố Ồ Ỗ Ổ Ǒ Ö Ȫ Ő Õ Ṍ Ṏ Ȭ Ȯ Ȱ Ǫ Ǭ Ō Ṓ Ṑ Ỏ Ȍ Ȏ Ơ Ớ Ờ Ỡ Ở Ợ Ọ Ộ Ǿ Ṕ Ṗ Ŕ Ř Ṙ Ŗ Ȑ Ȓ Ṛ Ṝ Ṟ Ś Ṥ Ŝ Š Ṧ Ṡ Ş Ṣ Ṩ Ș Ť Ṫ Ţ Ṭ Ț Ṱ Ṯ Ú Ù Ŭ Û Ǔ Ů Ü Ǘ Ǜ Ǚ Ǖ Ű Ũ Ṹ Ų Ū Ṻ Ủ Ȕ Ȗ Ư Ứ Ừ Ữ Ử Ự Ụ Ṳ Ṷ Ṵ Ṽ Ṿ Ẃ Ẁ Ŵ Ẅ Ẇ Ẉ Ẍ Ẋ Ý Ỳ Ŷ Ÿ Ỹ Ẏ Ȳ Ỷ Ỵ Ź Ẑ Ž Ż Ẓ Ẕ Ǯ

Kí tự chữ thường cách điệu

Chữ A: à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ā ä å æ
Chữ B: ß
Chữ C: ĉ ç č
Chữ D: ð đ
Chữ E: é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ē ĕ ė ę ě ë
Chữ F: ƒ
Chữ G: ĝ ğ
Chữ H: h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ
Chữ I: í ì ỉ ị ĩ ī ĭ ï î
Chữ J: j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ
Chữ K: ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ
Chữ L: ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ Ɩ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ
Chữ M: ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ
Chữ N: ń ň ŋ ñ Ñ
Chữ O: ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö
Chữ P: ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ ṕ ṗ Ꭾ
Chữ Q: q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ
Chữ R: ŕ ř ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ
Chữ S : ś ŝ š ᶊ ᵴ ȿ s S ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș
Chữ T: ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł
Chữ U: ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ
Chữ V: ᶌ v ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ
Chữ W: w ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ω ϖ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ
Chữ Z: ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ƶ Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ʓ ح ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ
Chữ Y: ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ y Y ʸ ˠ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ

Kí tự đặc biệt khác

ˆˆ º ø µ Þ œ Š Ñ Ž Ÿ ♥ ███ ˜˜ ღ ☻ ▲ ⊙ $ ஜ۩۞۩ஜ ♫ ╩ ◢♂◣◥♀◤ € ♠ ♣ ♥ ♦ ✴ ☼ ℃ ℉ ϟ

Kí tự đặc biệt rules hình ngôi sao

ki tu dac biet rules (3)

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖
✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰
✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊
❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡

Kí tự rules dấu mũi tên

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚
⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭
⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺
↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡
↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙
↘ ↗ ↖ ← ↑ → ↓ ↔
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦
↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱
⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭
⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯
↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢
➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

Một số tên nhân vật độc đáo trong rules bạn có thể tham khảo:

〖ƙɦởї ƙɦốη ƙɦổ〗 ❖︵taulàsͥ�ͣ�ͫ1♔ ︵✰ɱìηɦ էαø ċɦấρ ɦếէ®
ᴳᵒᵈ乡кнởι кнốи кнổ✿‿ ♔⋆ɦọċঔɗốէঔηɦấէঔℓớρ⋆♔ ︵⁹⁶๓ìภђ tค๏ ςђấק ђết☠
❖︵в๏уঔđẹρঔϮɾลเ♔ ♔⋆bốঔ¢ứঔđểঔ¢ση⋆♔ ๖ۣۜ¢ụ¢¢ứттɦầηbíツ
❖︵boyđẹpͥtrͣaͫi♔ ✠bốঌcứঌđểঌconঔ ₆₇₈₉¢ụ¢¢ứттнầивí✎﹏
๖ۣۜƝƘ☆๒๏ץঔđẹקঔtгคเ‿✶ 【ℓếυʋãїχầυ】 【кɦ๏áเ︵⁹⁰ฑǥɦĩล︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰Ϯɦíςɦ】
༺ℓãηɠঔкɦáċɦ༻ ᎮᏁ丶ℓếυνãιχầυ︵❣ ❤кнσáι︵⁹⁰иɢнĩα︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰тнí¢н ͜✿҈
༺lãngkhͥáͣcͫh༻ ƒさ→ঌ¢ưт∂íинвờмôι♚ ➻❥кнσáι✔νợ✔тнằиɢ✔вạи☆
꧁кїɱঔċʉէε꧂ ƒさ→ঌςưt๔íภђ๒ờ๓ôเ♚ 「кɦøáї✔ʋợ✔էɦằηɠ✔вạη」
꧁kimͥcuͣtͫe꧂ ࿐ℓòッνăиッ¢ốиɢ ͜✿҈ ꧁ηɠɦèσηɦư¢σηмèσ꧂
❖︵Ϯลųঔℓàঔşốঔß♔ ꧁ℓòッʋăηッċốηɠ꧂ ✾n9hè0như(0nmè0╰❥

 

Các bạn game thủ ơi còn chần chờ gì mà không đổi tên nhân vật của mình cho thật đẹp và kêu bằng những kí tự đặc biệt trong rules này. Tudiencuocsong chúc các bạn thành công tạo ra những tên nhân vật trong game rules of survivan độc đáo nhất.

Update mẫu bảng kí tự đặc biệt rules mới nhất của năm
4 (80%) 4 votes